Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2015

1450 4601
2358 8fb7
Reposted fromsiara siara viaturningpoint turningpoint
6033 edda
3547 2c6e
Nikt nie jest zaz­dros­ny o ko­goś, na kim mu nie zależy.  
— Rouge
0640 141d
Reposted fromhirondelle hirondelle viaoversensitive oversensitive
1997 6f1d 500
Reposted fromphilipp philipp viaoversensitive oversensitive
Reposted fromshakeme shakeme viagosza gosza
Dlaczego czułam się zawsze sama wśród ludzi? Zmuszałam się do kontaktów z nimi, prowadziły do tego okoliczności, ale mimo najlepszej woli strach zawsze zwyciężał i po krótkiej walce rzucałam się do ucieczki. Kiedy byłam znowu sama, ogarniały mnie zupełnie inne uczucia. Zaczynałam cierpieć z powodu samotności i opuszczenia i nie mogłam znieść myśli o tym, że przyjaciele dyskutują, bawią się, śmieją, dzielą się swoimi radościami i przyjemnościami. A przecież sama unikałam tych cudownych, czarodziejskich rejonów, bo wydawało mi się, że są otoczone drutem, przez który przepuszczono prąd elektryczny dla ochrony przed włamywaczami i że i tak nie będę mogła się dostać do środka. Że więc nie warto robić wysiłku. A przecież marzyłam o możliwie najintensywniejszym życiu, chciałam poznać prawdziwy smak życia, śmiać się i płakać, być całowaną na oczach wszystkich; dostawać kwiaty, chodzić pod rękę, patrzeć przez okno na ruch uliczny... 
— Anais Nin Dziennik 1931-34
Reposted frombeinthe beinthe viatobuildahome tobuildahome
9022 7409
Reposted fromGIFer GIFer
8750 4738 500
4777 f16b 500
Reposted fromNSFWorld NSFWorld viaOooDUPA OooDUPA
jak bolesna jest dwoistość uczuć
— Anais Nin Dziennik 1931-34
Reposted frombeinthe beinthe viatobuildahome tobuildahome
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl